ประวัติสมาคม การอบชุบทางความร้อนไทย


            จากความพยายามของกลุ่มคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโลหะการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี ได้รวบรวมและจัดประชุมผู้ที่สนใจงานด้านการอบชุบทางความร้อน เพื่อจัดตั้ง สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย (Thai Heat Treating Association) บัดนี้สมาคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผมในฐานะนายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทยคนแรก ใคร่ขอรับการสนับสนุนจากท่านโดยการสมัครเป็นสมาชิกทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคล เพื่อให้สมาคมสามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพวกเราทุกคนที่ทำงานด้านการอบชุบทางความร้อนจะได้มีจุดยืนในอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


1. ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมด้านการให้ความรู้ และการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาด้านการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
3. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
5. ส่งเสริมและดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะ และวิศวกรรมพื้นผิว
6. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
7. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวของระดับนานาชาติ
8. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด


                 นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว การที่มีการรวมตัวกันของบุคลกรด้านการอบชุบทางความร้อนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ จะทำให้นำไปสู่โอกาสในการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งทักษะของบุคลากรในสาขาการอบชุบทางความร้อนในประเทศไทย นอกจากนั้นยังนำไปสู่โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการต่างๆ รวมถึงยังเป็นแหล่งในการหาข้อมูลด้านตำแหน่งงาน การรับการฝึกงานของนักศึกษาในสาขานี้ได้โดยตรง กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างที่ทางสมาคมตั้งใจที่จะดำเนินการคือการสอบวัดระดับ เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการอบชุบทางความร้อน ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถช่วยยกระดับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการอบชุบทางความร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

สวัสดี ชาวสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทยและ

ทางสมาคมฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม การสอบทานเครื่องทดสอบความแข็ง

ปฏิทินอบรมและสัมมนา ประจำปี 2563

รายละเอียดเนื้อหาในแต่ละหัวข้อติดต่อสอบถามที่สมาคมโดยตรง

สมัครสมาชิกสมาคมและสิทธิประโยชน์

ค่าบำรุงสมาชิกและสิทธิประโยชน์ หลังจากการเป็นสมาชิก

ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

ส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ ได้ที่ Email : thta@thtassoc.or.th

บอร์ดผู้บริหาร
รศ.สมนึก   วัฒนศรียกุล
นายกสมาคม
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Email : nuk.watana99@gmail.comนายธวัชชัย  เทียนทองทิพย์
อุปนายกที่ 1
สังกัด บริษัทโฟกคัสแมคคานิค จำกัด Email : tawatchai@focusmechanic.co.thนายธนวิชญ์  ลวิตพิชยวงศ์
อุปนายกที่ 2
สังกัด บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด Email : Tanawich@thaiparker.co.thดร.ณรงค์  อัครพัฒนากูล
อุปนายกที่ 3
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : narong@sut.ac.thผศ.ดร.อุษณีย์  กิตกำธร
เลขาธิการ
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : k_usanee@sut.ac.thดร.วราภรณ์  ปิยวิทย์
เหรัญญิก
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : wpiyawit@sut.ac.thดร.ภูษิต  มิตรสมหวัง
นายทะเบียน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : pusit@sut.ac.th