ประวัติสมาคม การอบชุบทางความร้อนไทย


            จากความพยายามของกลุ่มคณาจารย์ของภาควิชาวิศวกรรมโลหะการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยใช้เวลาประมาณ 2 ปี ได้รวบรวมและจัดประชุมผู้ที่สนใจงานด้านการอบชุบทางความร้อน เพื่อจัดตั้ง สมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย (Thai Heat Treating Association) บัดนี้สมาคมได้ถูกจัดตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ผมในฐานะนายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทยคนแรก ใคร่ขอรับการสนับสนุนจากท่านโดยการสมัครเป็นสมาชิกทั้งแบบนิติบุคคลและบุคคล เพื่อให้สมาคมสามารถดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และพวกเราทุกคนที่ทำงานด้านการอบชุบทางความร้อนจะได้มีจุดยืนในอุตสาหกรรมไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของสมาคม

1. ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมด้านการให้ความรู้ และการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาด้านการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
3. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
5. ส่งเสริมและดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะ และวิศวกรรมพื้นผิว
6. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
7. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวของระดับนานาชาติ
8. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด


                 นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว การที่มีการรวมตัวกันของบุคลกรด้านการอบชุบทางความร้อนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ จะทำให้นำไปสู่โอกาสในการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งทักษะของบุคลากรในสาขาการอบชุบทางความร้อนในประเทศไทย นอกจากนั้นยังนำไปสู่โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ รวมถึงยังเป็นแหล่งในการหาข้อมูลด้านตำแหน่งงาน การรับการฝึกงานของนักศึกษาในสาขานี้ได้โดยตรง กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างที่ทางสมาคมตั้งใจที่จะดำเนินการคือการสอบวัดระดับ เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการอบชุบทางความร้อน ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถช่วยยกระดับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการอบชุบทางความร้อน

    

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสมาคม


1. ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมด้านการให้ความรู้ และการพัฒนาวิชาชีพให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
2. รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาด้านการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
3. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
4. เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว
5. ส่งเสริมและดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะ และวิศวกรรมพื้นผิว
6. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
7. เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมการอบชุบทางความร้อนของโลหะและวิศวกรรมพื้นผิว ติดต่อประสานงาน และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวของระดับนานาชาติ
8. สมาคมนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด


                 นอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว การที่มีการรวมตัวกันของบุคลกรด้านการอบชุบทางความร้อนทั้งจากภาคอุตสาหกรรมและภาควิชาการ จะทำให้นำไปสู่โอกาสในการทำวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งทักษะของบุคลากรในสาขาการอบชุบทางความร้อนในประเทศไทย นอกจากนั้นยังนำไปสู่โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการต่างๆ รวมถึงยังเป็นแหล่งในการหาข้อมูลด้านตำแหน่งงาน การรับการฝึกงานของนักศึกษาในสาขานี้ได้โดยตรง กิจกรรมที่สำคัญอีกอย่างที่ทางสมาคมตั้งใจที่จะดำเนินการคือการสอบวัดระดับ เพื่อให้ประกาศนียบัตรรับรองความรู้ด้านการอบชุบทางความร้อน ซึ่งสิ่งนี้จะสามารถช่วยยกระดับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการอบชุบทางความร้อน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

โครงการอบรม 12 มิ.ย.2567

ห้วข้อ "การทดสอบโดยไม่ทำลายชิ้นส่วนเหล็กกล้าชุบแข็ง" (Nondestructive Testing of Hardening Steel Parts)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษ

จัดโดยสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย รับจำนวนจำกัด

Special Traning Course

"เหล็กกล้าและการตรวจสอบเพื่อประเมินคุณภาพของเหล็กกล้า" รับจำนวนจำกัด

อบรมเรื่อง "การชุบผิวแข็งอินดักชั่น"

กำหนดการอบรม 13 มีนาคม 2567 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน

บอร์ดผู้บริหาร
รศ.สมนึก  วัฒนศรียกุล
นายกสมาคม
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Email : nuk.watana99@gmail.comดร.นิพนธ์  ทวีจันทร์
อุปนายกที่ 1
สังกัด บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด Email : nipon@thaitohken.co.thคุณบุญชัย   จันทร์ศรีพิบูล
อุปนายกที่ 2
สังกัด บริษัท B.K.J. Engineering Email : boonchai@bkjthailand.comคุณธนวิชญ์  ลวิตพิชยวงศ์
ที่ปรึกษา
สังกัด บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด Email : Tanawich@thaiparker.co.thคุณนิกร  ธะนะวงศ์
ที่ปรึกษา
สังกัด บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย จำกัด Email : nikorn@chs-asia.co.thคุณธวัชชัย  เทียนทองทิพย์
ที่ปรึกษา
สังกัด บริษัท โฟคัส แมคคานิค จํากัด Email : tawatchai@focusmechanic.co.thผศ.ดร.รัตน  บริสุทธิกุล
ที่ปรึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : rattana@g.sut.ac.thดร.ปัญญา  บัวฮมบุรา
ที่ปรึกษา
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : panya_b@sut.ac.thคุณสุวิทย์  สมผล
กรรมการ
สังกัด บริษัท ไทยอินดักชั่นส์ เซอร์วิส จำกัด Email : suvit.tisco@gmail.comคุณภุมริน  ซอศรีสาคร
กรรมการ
สังกัด บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอน เซอร์วิส จำกัด Email : phummarin@phiheating.comคุณนันทวัฒน์  จันทาทอง
กรรมการ
สังกัด บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด Email : nuntawat@apollothai.comคุณสมชาย   พรทิพย์ประภา
กรรมการ
สังกัด บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Email : somchai@mmtengineering.comคุณมณีรัตน์   เสนาบุญ
กรรมการ
สังกัด บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Email : maneerat.s@somboon.co.thผศ.พิพิถนนท์  พูลสวัสดิ์
กรรมการ
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ Email : pipitanon.p@eng.kmutnb.ac.thผศ.ดร.วราภรณ์  ปิยวิทย์
เหรัญญิก
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : wpiyawit@sut.ac.thผศ.ดร.ภูษิต  มิตรสมหวัง
นายทะเบียน
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : pusit@sut.ac.thผศ.ดร.อุษณีย์  กิตกำธร
เลขาธิการ
สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี Email : k_usanee@sut.ac.th